Autorska i srodna prava se odnose na originalne umetničke ili korisne kreacija uma realizovane na materijalizovanom medijumu izražavanja.

Između ostalog, propisi o autorskom pravu daju isključivo ovlašćenje autoru da umnožava, stavlja u promet, daje u zakup primerke svog dela, kao i da svoje delo javno saopštava, u poziciji je da prisvaja ekonomsku korist od rezultata svog rada.

Prava industrijske svojine (patenti za pronalaske, korisni modeli, industrijski dizajn, žigovi, itd.) se odnose na realizovane kreacije uma u korisnom proizvodu, stavljanje komercijalnog simbola na korisni proizvod, ili sredstvo izražavanja.

Dopunski oblici zaštite – predviđeni su na osnovu zakona protiv nelojalne konkurencije, posebno odredbi koje se odnose na zaštitu neotkrivene informacije putem poslovne tajne, zaštitu protiv uzimanja neopravdane prednosti (npr. imitacija robe), ili prouzrokovanja zabune (npr. putem tzv. passing off-a), na tržištu u toku konkurencije.

Svi modeli na sajtu su zaštićeni u Zavodu za intelektualnu svojinu koje je dizajnirala Maja Vojinović.

 Molimo vas da ne kršite zakon i poštujete autorska prava ! Piratstvo i kradja je krivično delo! 

Vaš MAVO